Om Incita

Helseforetaket Incita AS er et privat helseforetak som yter helse- og velferdstjenester, primært til det offentlige, som et supplement til kommunale eller statlige helsetjenester. Vi har mer enn 50 års erfaring som leverandør av helse- og omsorgstjenester.

Vi leverer tiltak innen spesialisttjenester og kommunehelsetjenester, og har lang erfaring med en rekke forskjellige pasient- og brukergrupper.

Vi tilbyr tjenester innen:

Behandling av psykiske lidelser

Heldøgns bo- og omsorgstilbud til personer med problematikk innen psykiske lidelser, utviklingshemming og sammensatte diagnoser

Sykehjem

Bo- og omsorgstilbud Huntington Chorea

Heldøgnstilbud til unge med alvorlige atferdsvansker

Kriminalomsorg (tvungen omsorg, prøveløslatelse fra forvaring)

Vi har oppdragsgivere over hele Norge. Våre institusjoner og botilbud har beliggenhet i Oslo, på Romerike, samt i Hallingdal.

Bærekraftig Helse og Recovery

Vi har som visjon å bidra til å videreutvikle velferdsstaten gjennom innovasjon og nytenkning. Det innebærer å levere ressurseffektive tjenester av høy kvalitet, og som er bærekraftige for både tjenestemottakers livskvalitet, oppdragsgiver og samfunnet for øvrig.

En rekke av våre tjenestetilbud er recoverybaserte, og vi har et stort fokus på brukermedvirkning, erfaringskompetanse, og å se og stimulere individets ressurser, basert på den enkeltes ønsker og forutsetninger!