Ung Recovery

Incita er godkjent som omsorgssenter for enslige mindreårige asylsøkere, behandling for ungdommer med alvorlige atferdsvansker  samt omsorgsplasseringer. I perioden 2015-2017 drev vi to omsorgssentre for enslige mindreårige asylsøkere; Wenger Gård Omsorgssenter med plass til 8 barn og Skjeppsjøen Omsorgssenter med plass til 15 barn.

I 2017 startet Incita opp Incita Ung Recovery og vi drifter nå 3 avdelinger:

  • Wenger Gård; plass til 4 ungdommer
  • Sømofaret; plass til 3 ungdommmer
  • Gamle Hadelandsvei; plass til 3 ungdommer

Metodikk

Metodikk og faglig ståsted i våre ulike avdelinger knyttet opp mot barnevern, er sterkt forankret i Recoverymetodikk. Vi kaller derfor alt vårt arbeid med barn og unge for Ung Recovery. Vi har et uttalt fokus på Sence of Coherense, mestring og salutogene faktorer i hverdagen. Metodene er tilknyttet ulike fagteorier og praksis i behandling og omsorg av barn og ungdom- med miljøterapi som overbygning for all anvendelse av metoder og samhandling i det daglige.

Målet er at vi skal gi hvert enkelt barn en meningsfull og utviklende hverdag – med fokus på ressurser og potensial hos den enkelte. På denne måten ønsker vi å skape en arena for mestring, psykoedukasjon rundt egen situasjon og fokus på muligheter fremover.

Brukermedvirkning i det daglige et uttalt fokus for oss. Vi ønsker å tilrettelegge og tilpasse hvert enkelt barns behov, forutsetninger og ressurser for best mulig vilkår for utvikling og mestring. For å oppnå dette er det vesentlig at våre ansatte har en høy faglig kompetanse. Og at vi til enhver tid fremmer videre utvikling av  den enkeltes kompetanse og kompetanse på teamarbeid, i dette hvordan vi ønsker å gjøre hverandre gode i jobben vår.

Et viktig aspekt for Incita Ung Recovery er  svært høye krav til personlig egnethet hos den enkelte medarbeider, både i å være trygg og tillittskapende overfor våre barn og ungdommer, men også i evne til å samarbeide mot felles mål på avdelingen. Stabilitet og kontinuitet i ansattgruppa et uttalt mål for å fremme felles utvikling og trygghet både hos beboere og ansatte.

Kontakt:

Helle Strand Molund

Områdeleder Ung Recovery

Helle.strand.molund@incita.no

Mobil: 958 20 936

Håp – mestring – endring – sammen