Incita AS har vært godkjent som barneverninstitusjon siden 2010.

Godkjenning gjaldt da enslige mindreårige asylsøkere. I 2011 ble Incita også godkjent barneverninstitusjon for barn og ungdom plassert etter lov om barneverntjenester §§4-4 femte ledd, 4-24, 4-25 og 4-26. Dette er barn og ungdom som av ulike utfordringer ikke kan bo hos foresatte.

I 2015 ble satsningen innenfor område barnevern gjenopptatt i Incita, og er nå godkjent både som omsorgssenter for enslige mindreårige asylsøkere(Bvl § 5-A), samt behandling for ungdommer med alvorlige atferdsvansker(Bvl§§ 4-24, 4-25, 4-26).

• Incita har siden høsten drevet to omsorgssentre for enslige mindreårige asylssøkere:

Wenger Gård Omsorgssenter – med plass til 8 barn
Skjeppsjøen Omsorgssenter – med plass til 15 barn

• Vi er i tillegg disse dager i oppstart av enheter knyttet til behandling av ungdommer med alvorlige atferdsvansker.

Metodikk og faglig ståsted i våre ulike avdelinger knyttet opp mot barnevern, er sterkt forankret i Recoverymetodikk. Vi kaller derfor alt vårt arbeid med barn og unge for Ung Recovery. Vi har et uttalt fokus på Sence of Coherense, mestring og salutogene faktorer i hverdagen. Metodene er tilknyttet ulike fagteorier og praksis i behandling og omsorg av barn og ungdom- med miljøterapi som overbygning for all anvendelse av metoder og samhandling i det daglige.

Målet er at vi skal gi hvert enkelt barn en meningsfull og utviklende hverdag – med fokus på ressurser og potensial hos den enkelte. På denne måten ønsker vi å skape en arena for mestring, psykoedukasjon rundt egen situasjon og fokus på muligheter fremover.

Videre er brukermedvirkning i det daglige et uttalt fokus for oss- vi ønsker å tilrettelegge og tilpasse hvert enkelt barns behov, forutsetninger og ressurser for best mulig vilkår for utvikling og mestring. For å oppnå dette, er det vesentlig at våre ansatte har en høy faglig kompetanse- og at vi til enhver tid fremmer videre utvikling i den enkeltes kompetanse, kompetanse på teamarbeid og i dette- hvordan vi ønsker å gjøre hverandre gode i jobben vår. Et viktig aspekt i dette, er derfor svært høye krav til personlig egnethet hos den enkelte medarbeider – både i å være trygg og tillittskapende overfor våre barn og ungdommer- men også i evne til å samarbeide mot felles mål på avdelingen. Videre er stabilitet og kontinuitet i arbeidsgruppa et uttalt mål for å fremme felles utvikling og trygghet både hos beboere og ansatte.

Ta kontakt!

Nina Tømte, områdeleder barnevern.

Mobil: 901 18 212

E-post: nina.tomte@incita.no

Håp – mestring – endring – sammen