Dagens virkelighet for mange med problemer relatert til psykiske lidelser er preget av fragmenterte og kortvarige tilbud, ofte beregnet på å avhjelpe akutte situasjoner.

«Svingdørsfenomenet», hyppig bruk av tvang og polyfarmasi, også med midler som gir tilvenning og avhengighet, i tillegg til illegal bruk av både ulovlige stoffer og registrerte legemidler, er kjente problemer. Disse problemer løses ikke tilfredsstillende i dagens behandlingssystemer, hverken i eller utenfor spesialisthelsetjenesten. Mange pasienter og pårørende opplever dagens tilbud som mangelfulle og blir over tid frustrerte, slitne og fortvilte.

Brukt riktig, er medikamenter viktige hjelpemidler også ved psykiske helseplager, men det er viktig å være klar over at ikke alle mennesker responderer positivt på medikamentell behandling. Mange opplever at det ikke er til hjelp. Andre opplever at bivirkningene er verre enn symptomene de var ment å dempe.

Det er også viktig å huske på at mange makter å finne sin vei gjennom psykiske helseplager, også psykose, ved å bruke ulike former for mestringsteknikker.

Et fullverdig tilbud for mennesker med psykiske helseplager må derfor ha som grunnleggende prinsipp å være lydhør og ydmyk for den enkeltes egenvurdering av hva den tenker om det han trenger av hjelp og bistand.

Ønsker bruker å forsøke medikamentfri behandling skal vi legge til rette for dette, men vi vil alltid vurdere forsvarligheten opp mot de symptomene og plagene bruker opplever. Hvis konklusjonen er at man er i behov av medikamentell hjelp er det et absolutt mål å finne laveste effektive dosering og at pasienten selv kjenner seg komfortabel med den planen som lages.

Det aller viktigste er å sikre at vi som skal hjelpe makter å trygge deg som sliter. At vi makter å holde ut med deg i krisen din, at vi aldri gir deg opp og at vi alltid holder av deg uansett hvordan dine psykiske helseplager kommer til uttrykk.

Ved ønske om medikamentfri behandling, kan pasientens helseforetak/sykehus kontakte Hurdalsjøen Recoverysenter og opprette direkteavtale om behandling.

«Hvordan søke behandlingsplass ved Hurdalsjøen Recoverysenter»