Incita har lang erfaring som leverandør av bo- og omsorgstjenester til kommunale oppdragsgivere.

Våre bo- og omsorgstilbud gir et individualisert, tverrfaglig tilbud på høyt faglig nivå basert på recoverymetodikk. Hovedmålgruppene er personer med:

  • Psykiske lidelser
  • Avhengighetsproblematikk
  • Utviklingshemming

Vårt tilbud omfatter personer med tilleggsutfordringer knyttet til psykisk utviklingshemming, somatikk eller annen kombinasjonsproblematikk, ofte kombinert med vesentlige atferdsutfordringer. Vi tilbyr også oppfølging av LAR – behandling.

Vi tilbyr også bo- og omsorgstjenester til andre grupper med krevende omsorgsbehov, eksempelvis mennesker med nevrologiske lidelser som Huntington Chorea. Incita gir også tjenestetilbud til personer som følges opp av Kriminalomsorgen.

Brukermedvirkning og individuell tilpasning for den enkelte bruker, aktiv miljøterapi, struktur, rutiner i hverdagen sammen med fysisk aktivitet, eventuelt jobb-/arbeidstrening og meningsfylt fritid vektlegges. I samarbeid med bruker iverksettes tiltak overfor brukers problemområder og målsetninger.

Incita har et variert tilbud av forskjellige bo- og omsorgsenheter på Østlandet. Per i dag driver vi ved 10 forskjellige enheter, både små boenheter som tilpasses den enkelte bruker, eller større enhet hvor bruker kan nyttiggjøre seg å være del av et fellesskap.

Vår styrke ligger i evnen til å skape et individuelt tilrettelagt tilbud, basert på høy faglig kompetanse og en svært erfaren personalgruppe. Gjennom vår evne til å tilrettelegge for den enkelte og møte brukere med respekt, verdighet og en tilnærming fokusert på å finne frem til og realisere individets ressurser, evner vi å skape håp og motivasjon til å jobbe for en endring mot et meningsfullt og tilfredsstillende liv.

Vi gir aldri opp!

Bente K. Johannessen er områdeleder for bo- og omsorg i Incita. Hun er utdannet vernepleier og har jobbet i psykiatrien i mange år. Har også jobbet mange år med psykisk utviklingshemmede.

img_8331

 

 

 

 

 

 

Ved spørsmål, ta kontakt med:

Jon Espolin Johnson – kontrakts- og inntaksansvarlig.

Mobil: 917 13 437

E-post: jon@incita.no

Eller

Bente Konstanse Johannessen – områdeleder, bo og omsorg,

Mobil: 464 49 098

E-post: bentek.johannessen@incita.no